Direcció i Coordinació d’Obres

Amb la finalitat d’obtenir una direcció d’obra acord amb les perspectives previstes en cada tipus de projecte, es designa un tècnic responsable, que estarà assessorat en tot moment per la resta de l’equip integrant de la Direcció d’Obra, però sobretot en les reunions d’obra que estarà assessorat per tècnics especialitzats en cada matèria. Així doncs, amb aquesta complementació de funcions, obtenim el compliment dels plannings de treball previstos, amb un seguiment contrastat dels costos per a la seva adaptació total a la previsió inicial, i amb unes qualitats de material i execució idèntiques a les previstes.

En aquesta fase de direcció i, sempre i quan la propietat ho demani, li oferim el servei ECOP, per tal de que disposi d’un servei més integral i coordinat del projecte en exercici. Com a tasca imprescindible en la Direcció d’Obra, tenim la funció de Coordinació dels diferents industrials de l’obra i també dels industrials o operadors que aporti la propietat o la promotora del Projecte. Aquest conjunt de funcions de Direcció i Coordinació és necessari i obligatori per un bon desenvolupament del projecte i per a que es compleixin els paràmetres definitius de la Societat de l’execució: costos, temps i qualitats.

Descarregar tot el catàleg