Consultoria

La conjunció de l’experiència tècnica dels nostres especialistes conjuntament amb els coneixements de mercat dels nostres economistes, propis en la empresa, ens permet oferir un assessorament econòmic respecte a la viabilitat i rendibilitat del projecte.

Es realitza un estudi de viabilitat real i extens respecte dels paràmetres infalibles en qualsevol estudi econòmic. En aquests estudis es compaginen els mètodes clàssics de classificació d’inversions tals com el VAN (Valor Actualitzat Net), TIR (Taxa de Rendiment Intern) i període de recuperació de la inversió, sempre tenint en compte el moment de la inversió i les característiques del mercat pel període en qüestió, amb totes les variables més representatives respecte a qualsevol estudi econòmic, estudi necessari per l'inversor per a prendre les decisions pel que fa a les característiques de la construcció, etc.

Descarregar tot el catàleg